POLITIKA PRIVATNOSTI

 

STRAUSS ADRIATIC d.o.o svesna je važnosti zaštite ličnih podataka, stoga Vaše podatke o ličnosti tretira u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tekstu „ZZPL“) i Opštu uredbu o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“).

Ova Politika privatnosti pojašnjava pitanja prikupljanja, čuvanja i drugih radnji obrade podataka o ličnosti na stranici http://www.beanzcafe.co.rs rukovaoca Strauss Adriatic d.o.o, a koja je sastavni deo Strauss Grupe sa sedištem u Petah Tikva (49 Ha-Sivim), Izrael.

U svojoj ulozi rukovaoca podataka, poštujemo vaše pravo na privatnost kada koristite naše digitalne medije kao što su naše internet stranice, mobilne aplikacije, stranice na društvenim mrežama, bilo koji online obrazac za registraciju, kao i svu elektronsku komunikaciju sa nama.

Pre svega, pojašnjavamo da je lični podatak, odnosno podatak o ličnosti svaka informacija koja se odnosi na živo fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv.
U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti, naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

 

1. O NAMA


Rukovalac podataka je Strauss Adriatic, Strauss Adriatic d.o.o, sa sedištem na adresi Miloša Obilića 41, Šimanovci, MB: 06299997 („Strauss“ ili „Društvo“). Za više informacija o našem Društvu i Strauss Grupi, molimo da posetite web stranicu https https://www.strauss-group.com.

 

2. KOJU VRSTU PODATAKA O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO, U KOJE SVRHE I SA KOJIM OSNOVIMA?

 

U procesu upravljanja ovom web stranicom, Društvo će prikupljati određene podatke o ličnosti, i to:
- direktno od korisnika, u svrhe registracije na web stranici http://www.beanzcafe.co.rs za potrebe naručivanja robe, i to: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja;
- direktno od korisnika, u slučaju zaključivanja ugovora o kupovini kafe, odnosno kafe aparata: ime i prezime, adresu, JMGB;
- indirektno (npr. upotrebom kolačića na našoj web stranici).

Više o tome kada i kako upotrebljavamo kolačiće na ovoj stranici, možete pronaći u Politici upotrebe kolačića.

Pravni osnov obrade podataka je preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, i zaključenje ugovora, u skladu sa članom 12, stav 1. tačka 2 ZZPL.

Putem sadržaja na našem sajtu možete pristupiti drugim web stranicama. Takve web strane funkcionišu u skladu sa sopstvenim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, na koje nemamo uticaj. U tom smislu ne možemo da budemo odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.
Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u sledeće svrhe, sa pravnim osnovom naznačenim za svaki od njih:

 

3. KOME USTUPAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?


– U okviru Strauss Grupe: Strauss Adriatic može deliti za svrhe navedene u Odeljku 2 Vaše lične podatke u okviru Strauss Grupe.
– Trećim licima: Mi nikada nećemo deliti Vaše podatke o ličnosti sa bilo kojim trećim licem koje namerava da ih koristi za direktni marketing, osim ukoliko smo Vas o tome prethodno obavestili i Vi nam dali eksplicitan pristanak za to.
Strauss Adriatic može takođe podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima, ali samo u sledećim slučajevima:
– Za marketinške svrhe, isključivo ukoliko ste nam za to dali pristanak;
– Za potrebe podrške: Možemo koristiti pružaoce usluga, agente ili druga angažovana lica kako bismo pružili podršku unutrašnjem poslovanju naših digitalnih medija i da bi nam pomogli u upravljanju njima ili različitim funkcijama, programima i promocijama koje su na njima dostupne. Svaka takva treća strana će u svako doba obezbediti iste nivoe bezbednosti za Vaše podatke o ličnosti kao Strauss Adriatic i gde je potrebno, obavezaće se sporazumom da Vaše lične podatke čuva poverljivo, sigurno i obrađuje ih samo po specifičnim uputstvima Strauss Adriatic;
– Za zajedničke i ko-sponzorisane programe i promotivne svrhe: kada vodimo zajednički ili ko-sponzorisani program ili promociju na našim digitalnim medijima sa drugom kompanijom, organizacijom ili drugim renomiranim licima; i, u okviru ovog događaja, sakupljamo i obrađujemo lične podatke, iste možemo deliti sa našim partnerom ili sponzorom, a uz Vaš pristanak kada je neophodan. Ako Vaše lične podatke prikupljamo (ili delimo sa) privrednim društvom koje nije deo Strauss Adriatic, ali je jedan od učesnika promocije, mi ćemo Vas o tome obavestiti u trenutku prikupljanja Vaših ličnih podataka;
– U parnične i bezbednosne svrhe: Vaše podatke o ličnosti takođe možemo otkriti ako to od nas bude zatraženo shodno zakonu, ili u našoj dobroj veri da je takva radnja razumno potrebna da bi se pridržavali zakonskih odredbi, da bi odgovorili pravni zahtev, ili zaštitili bezbednost ili prava Strauss Adriatic, njegovih klijenata ili javnosti;
– U slučaju spajanja ili preuzimanja celokupnog ili dela Strauss Adriatic od strane druge kompanije, ili u slučaju da Strauss Adriatic proda ili na drugi način raspolaže u celosti ili delom poslova Strauss Adriatic, sticalac bi imao pristup informacijama kojima raspolaže to Strauss Adriatic privredno društvo, koji može uključivati lične podatke, u skladu sa važećim zakonom. Slično tome, podaci o ličnosti mogu biti preneti kao deo korporativne reorganizacije, postupka nesolventnosti ili drugih sličnih događaja, ako je to dozvoljeno, a vršiće se u skladu sa važećim zakonom.

 

4. IZNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI IZ ZEMLJE


U kontekstu postupaka opisanih gore, Vaši podaci o ličnosti mogu da budu izneti iz zemlje, a pre svega članicama Strauss Grupe, u države članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno države za koje je od strane Evropske unije ili Vlade Republike Srbije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, ili u slučajevima da su ispunjene druge garancije ili izuzeci koje predviđa Poglavlje V ZZPL za zakonit prenos podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije.

 

5. KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI VAŠE PODATKE O LIČNOSTI


Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo u periodu potrebnom za ostvarivanje gorenavedenih svrha obrade, uz poštovanje važećih propisa. U slučaju da Društvo utvrdi da ima opravdan interes ili pravnu obavezu da dalje obrađuje Vaše podatke o ličnosti u druge svrhe, o tome ćete biti obavešteni na propisan način.

Procenjujemo da će aktivnosti obrade koje su opisane gore zahtevati čuvanje Vaših podataka o ličnosti tokom sledećih perioda:12 meseci
U slučaju zaključivanja ugovora o kupoprodaji kafe, odnosno kafe aparata, Vaše podatke čuvaćemo 36 meseci nakon zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanja aneksa ugovora.
Nakon isteka perioda trajanja obrade koji je gore naznačen, pri čemu Društvo više nema pravne ili opravdane razloge za obradu Vaših podataka o ličnosti, podaci će biti izbrisani u skladu sa postupcima koji mogu da obuhvate arhiviranje, anonimizaciju, uništavanje.


6. OBRADA PODATAKA DECE MLAĐE OD 15 GODINA


Sve obrade podataka o ličnosti predstavljene u ovom dokumentu odnose se isključivo na lica stara najmanje 15 godina. Korišćenje sistema, kao i rezultata obrade, zabranjeno je za decu mlađu od ovog uzrasta bez pristanka njihovih roditelja/staralaca. U slučaju da uprkos našim razumnim naporima da to sprečimo dođe do takve obrade, prestaćemo sa njom nakon što primetimo činjenicu da su korisnici mlađi od navedenog uzrasta.


7. BEZBEDNOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI


Društvo Vas ovim putem obaveštava da kontinuirano ocenjuje i unapređuje primenjene bezbednosne mere, kako bi obezbedilo bezbednu i zaštićenu obradu podataka o ličnosti.


8. PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE


U kontekstu obrade Vaših podataka o ličnosti, imate sledeća prava:
1. Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju: imate pravo da dobijete potvrdu da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju ili ne i, ukoliko je odgovor potvrdan, da ostvarite pristup tipu podataka o ličnosti i uslovima obrade, putem upućivanja zahteva u ovom pogledu rukovaocu;
2. Pravo na zahtev za ispravku ili brisanje podataka o ličnosti: imate mogućnost da zahtevate, slanjem zahteva u ovom pogledu rukovaocu, ispravku netačnih podataka o ličnosti, dopunu nepotpunih podataka, ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom;
3. Pravo da se zahteva ograničenje obrade: imate pravo na ograničenje obrade u slučajevima predviđenim Zakonom;
4. Pravo na povlačenje Vašeg pristanka na obradu, kada se obrada zasniva na pristanku, bez dejstva na zakonitost obrade preduzete do tog trenutka;
5. Pravo prigovora na obradu na osnovu koji se odnosi na Vašu konkretnu situaciju, kada je osnov za obradu opravdan interes, i prigovora u svakom trenutku na obradu podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje;
6. Pravo da se ne podleže odluci zasnovanoj isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravna dejstva u vezi sa licem na koje se podaci odnose ili na sličan način u značajnoj meri utiče na lice na koje se podaci odnose;
7. Pravo na prenosivost podataka, što znači pravo na prijem Vaših podataka o ličnosti, koje ste dostavili rukovaocu u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na prenos tih podataka drugom rukovaocu, ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili na ispunjenju ugovora, i vrši se automatizovanim putem;
8. Pravo na podnošenje prigovora Povereniku za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo obraćanja nadležnom sudu.
Vršenje navedenih prava je moguće u svako doba. Za korišćenje ovih prava, možete uputiti pisani zahtev, datiran i potpisan u elektronskom formatu, na sledeću adresu: Strauss Adriatic, Miloša Obilića 41, Šimanovci, ili putem elektronske pošte našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti na [email protected]
Isto tako, u slučaju da želite da povučete Vaš pristanak dat u svrhe direktnog marketinga, imate mogućnost da koristite opciju „otkazivanje“ koja Vam je omogućena u svakoj marketinškoj komunikaciji.


9. IZMENE OVIH PRAVILA O PRIVATNOSTI


Društvo može da povremeno menja i ažurira ova pravila o privatnosti, prema potrebi. Društvo će Vas obavestiti o svakoj značajnoj ili suštinskoj promeni ovih pravila o privatnosti, i obezbediće da se obaveštavanje izvrši na način koji obezbeđuje da ga potvrdite, na primer putem korišćenja adrese elektronske pošte koju ste nam dostavili, ili na bilo koji drugi odgovarajući način koji omogućava delotvorno saopštavanje.


10. KONTAKT


Svako pitanje u vezi sa ovim dokumentom možete da uputite licu odgovornom za pitanja zaštite podataka o ličnosti u Strauss Adriatic, preko sledećih kontakt podataka: [email protected].

Naplata

Plaćanje se vrši putem:

1. naloga za prenos odnosno uplatom na račun
2. pouzećem - prilikom naplate pouzećem možete naglasiti da li želite da platite gotovinom ili karticom.
3. online plaćanja

Prilikom izbora opcije za online plaćanje, bićete preusmereni na servis za internet plaćanje OTP Banke Srbija AD (Banka). Podaci koje ustupate za potrebe izvršenja plaćanja (broj računa, detalji platne kartice) prosleđuju se direktno Banci koja snosi odgovornost za zaštitu ovih podataka. Strauss Adriatic ne obrađuje, niti ima pristup ovim podacima. Više informacija o obradi i zaštiti podataka od strane Strauss Adriatic, kao i Vašim pravima tim povodom, možete naći u našoj Politici privatnosti.

Plaćanje se vrši u RSD.

Dostava

Sve poručene proizvode šaljemo u roku od 5 radnih dana, sem ako nije drugačije naznačeno. Dostavu vršimo putem kurirske službe na teritoriji Srbije.

Dostava je besplatna na teritoriji Srbije, odnosno trošak dostave snosi kompanija Strauss Adriatic d.o.o. koja je vlasnik online prodavnice www.beanzcafe.co.rs

Bićete obavešteni e-mailom kada vaša porudžbina bude poslata.

Ako imate posebne zahteve vezane za uručenje pošiljke, molimo vas da ih napomenete prilikom poručivanja.

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU
U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu [email protected] ili na adresu firme:

Strauss Adriatic d.o.o.
Miloša Obilića 41
22310 SIMANOVCI SA2

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticom
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Strauss Adriatic d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.