Primer pretplatničkog ugovora

Primer pretplatničkog ugovora

NAPOMENA:
Prikazani ugovor je informativnog karaktera. Nakon poslate porudžbine kupac će putem emaila dobiti na uvid svoj primer ugovora koji je potrebno da potvrdi kako bi porudžbina bila realizovana. Prilikom dostave kupac dobija fizičku kopiju ugovora.

 
PRIMER Ugovor o pretplati (paket aparat + kafa)

Ovaj ugovor o pretplati (paket aparat + kafa) (”Ugovor”) zaključuju dana [uneti]:
A. STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI sa registrovanim sedištem na adresi ul. Miloša Obilića 41, Šimanovci, Pećinci, matični broj: 06299997, PIB: 100001087, koga zastupaju generalni direktor Siniša Daničić i finansijski direktor Verica Teofilović (”Prodavac”)
i
B. [ime i prezime] iz [uneti adresu prebivališta, ul. i grad] JMBG: [uneti] (”Kupac”)
Prodavac i Kupac zajednički su označeni kao ”Ugovorne strane” a pojedinačno kako je navedeno ili kao ”Ugovorna strana”.
Preambula
I. Prodavac je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom i prodajom kafe i aparata za kafu;
II. Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze vezano za kupovinu i dostavu kafe i aparata za kafu;
III. Ugovorne strane zaključuju ovaj Ugovor Kupčevim unošenjem ličnih podataka internet stranici Prodavca i prihvatanjem sadržine ovog Ugovora, a takođe i potvrđuje da je upoznat sa opštim pravilima i dostupnim opštim aktima Prodavca.
Imajući u vidu navedeno, Ugovorne strane ugovaraju sledeće:


1. Predmet Ugovora
1.1. Predmet Ugovora je kupovina aparata za kafu [•], broj [•], zemlje proizvodnje [•] (”Aparat”) na 24 mesečne rate i mesečna pretplata (prodaja i dostava) paketa (uneti opis) kafe Kupcu.
1.2. Prodavac će uz aparat Kupcu dostaviti uputstvo za upotrebu, dok je vrednost Aparata [•].
1.3. Kupac će Prodavca obavestiti koliko kesica kafe mesečno kupuje, zadržavajući pravo da menja količinu kesica koju naručuje, uz blagovremeno obaveštavanje Prodavca.
1.4. U slučaju da vrsta kafe koju je Kupac naručio nije na zalihama, Prodavac će o tome obavestiti Kupca koji će biti u mogućnosti da izabere drugu vrstu kafe.
 
2. Naknada
2.1. Kupac se obavezuje da prilikom zaključenja ovog Ugovora plati iznos od [•] i da izmiruje mesečne račune za dostavljenu kafu u koji će biti uključen i iznos od [•] na ime rate za Aparat.
2.2. Prodavac će Kupcu naplaćivati svoju robu i usluge po izdatoj fakturi.
2.3. Obračun i naplata će se vršiti na jedan od sledećih načina prema izboru Kupca:
2.3.1. Zaduživanjem kreditne kartice
2.3.2. Generisanjem e-uplatnice
2.3.3. Pouzećem
2.4. Prodavac zadržava pravo da ažurira cenu kesica kafe u obaveštenju koje će poslati Kupcu bar 30 dana pre nastupanja navedenih promena prema Kupcu.
2.5. Kupac ima mogućnost da pre isteka Ugovora isplati u celosti preostale rate za Aparat. Potrebno je da Kupac taj svoj zahtev uputi prodavcu putem mejla, a Prodavac je u obavezi da mu na taj zahtev obračuna preostali iznos cene Aparata i dostavi račun u roku od 8 radnih dana, takođe putem mejla.

3. Dostava kafe
3.1. Dostava kesica kafe vršiće se na adresu Kupca navedenu u ovom Ugovoru.
3.2. Dostava kesica vršiće se jednom mesečno, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana kada je Kupac izvršio porudžbinu i/ili zaključio Ugovor, nakon čega će svakog narednog meseca biti dostavljana u istom intervalu bez potrebe ponavljanja porudžbina. Nove porudžbine Kupac je dužan da vrši ukoliko ima izmena u odnosu na prvu porudžbinu.
3.3. Kupac mora da obavesti Prodavca u roku od 3 radna dana od dana isporuke o bilo kakvom nedostatku i/ili neusklađenosti dostavljenog sa naručenim. Ukoliko to ne učini u propisanom roku naknadno neće moći da podnese bilo kakav zahtev za nepoštovanje Ugovora.
 
4. Aparat
4.1. Aparat ostaje u svojini Prodavca do isteka roka na koji je zaključen ovaj Ugovor, dok za vreme trajanja ovog Ugovora Kupac ima pravo korišćenja Aparata. Nakon isteka roka na koji je ovaj Ugovor zaključen i isplate cene Aparata u celosti, svojina nad Aparatom prelazi na kupca.
4.2. Kupac se obavezuje da će Aparat koristiti prema instrukcijama i s dužnom pažnjom, da ga redovno održava, kao i da će za vreme trajanja Ugovora Prodavcu prijaviti bilo koji kvar ili eventualni problem vezano za rad Aparata.
4.3. Kupac se obavezuje da obavesti Prodavca u slučaju uništenja, gubitka ili krađe Aparata za vreme trajanja ovog Ugovora. U tom slučaju Prodavac će zameniti Aparat drugim aparatom, sličnim ili istim, novim ili opravljenim, po sopstvenom nahođenju, a Kupcu će naplatiti punu vrednost Aparata kako je navedena u ovom Ugovoru.


5. Servisiranje Aparata
5.1. Servisiranje Aparata isključivo vrši Prodavac na zahtev Kupca i to preko svog ovlašćenog servisera.
5.2. Ukoliko Kupac samoinicijativno angažuje drugog servisera, gubi pravo na garanciju na Aparat.

6. Trajanje
6.1. Ovaj Ugovor zaključuje se na određeno vreme od 24 meseca.
6.2. Nakon isteka ovog Ugovora i izmirenja svih obaveza predviđenih ovim Ugovorom, Kupac stiče pravo svojine nad aparatom.
6.3. Nakon isteka ovog Ugovora, Ugovorne strane mogu produžiti trajanje dostave kafe zaključivanjem aneksa.
 
7. Raskid Ugovora od strane Kupca
7.1. Kupac nema pravo da jednostrano raskine Ugovor u prvih 90 dana, a ukoliko to učini dužan je da izmiri sva dugovanja, vrati Aparat u ispravnom stanju ili ga isplati u celosti ukoliko nije u ispravnom stanju.
7.2. U slučaju jednostranog raskida od strane Kupca nakon isteka 90 dana od zaključenja Ugovora, Kupac je dužan da o raskidu obavesti Prodavca putem imejla najkasnije 15 dana pre naredne isporuke kesica kafe. Kupac će biti obavezan da vrati Aparat Prodavcu u ispravnom stanju, bez prava da potražuje bilo koji iznos koji je do tog trenutka platio na ime cene Aparata, ili da isplatio odjednom u celosti preostali iznos vrednosti Aparata i zadrži Aparat.
7.3. U slučaju raskida Ugovora pre njegovog isteka, Kupac ima pravo da bira:
• Da isplati odjednom u celosti preostali iznos vrednosti Aparata i zadrži Aparat;
• Vrati Aparat Prodavcu u ispravnom stanju, bez prava da potražuje bilo koji iznos koji je do tog trenutka platio na ime cene Aparata.

8. Raskid Ugovora od strane Prodavca
8.1. Prodavac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 90 dana.
8.2. Ukoliko Kupac bez razloga odbije prijem kesica kafe, ili Prodavac ne bude mogao da stupi s njim u kontakt u skladu sa podacima registrovanim u sistemu tokom 45 dana, Prodavac će moći da jednostrano raskine Ugovor, traži povraćaj Aparata i potražuje naknadu stvarne štete.
8.3. Prodavac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ukoliko Kupac ne izmiri svoje obaveze u roku od 45 dana od dana prijema fakture.

9. Naknada štete
9.1. U slučaju nepoštovanja odredbi ovog Ugovora, Ugovorna strana koja pretrpi štetu ima pravo da zahteva naknadu.

10. Podaci o ličnosti
10.1. Prodavac potvrđuje da će poštovati i štititi privatnost ličnih podataka koje obrađujue za potrebe realizacije ovog Ugovora, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, kao i sa međunarodnim standardima o zaštiti i bezbednosti podataka o ličnosti, te internim pravilima i procedurama Prodavca u ovoj oblasti.
10.2. Prodavac potvrđuje da će se lični podaci Kupca obrađivati isključivo u svrhu izvršavanja ovog Ugovora. Obrada ličnih podataka u bilo koje druge svrhe (poput direktnog marketinga) nije dozvoljena, s izuzetkom da je Kupac dao saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u jednu ili više određenih svrha, obrada je neophodna radi usaglašavanja sa zakonskom obavezom ugovornih strana, ili je obrada neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica.
10.3. Lični podaci Kupca tretiraće se kao poverljivi. Pristup ovim podacima biće omogućen samo osobama unutar Prodavca koje bi, zbog opisa svog posla, morale biti upoznate sa podacima, u meri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih zadataka.
10.4. Prodavac potvrđuje da će svaki prenos ličnih podataka koji se obrađuju u kontekstu njihovih aktivnosti izvršenih u svrhu ovog Ugovora primaocima podataka (rukovaocima ili obrađivačima) van Republike Srbije biti sproveden u skladu sa pravilima propisanim u glavi V Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

11. Obaveštenja i komunikacija
11.1. Sva obaveštenja i komunikaciju s Prodavcem Kupac će ostvarivati putem elektronske pošte i to na adresu Prodavca: [email protected]

12. Prelazne i završne odredbe
12.1. Na ovaj Ugovor se primenjuju važeći propisi Republike Srbije.
12.2. Ukoliko je neka norma ovog Ugovora ništava ili nevažeća, ostatak Ugovora ostaje na snazi i primenjuje se.
12.3. Ugovorne strane nastojaće da eventualne sporove povodom ovog Ugovora reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.